Sai Namavali

1.   OM Sri Sai Shri sainathaya namaha
2.   OM Sri Sai Lakshmi narayanaya namaha
3.   OM Sri Sai Krishnarama shiva marutyadi roopaya namaha
4.   OM Sri Sai Sesha shaayine namaha
5.   OM Sri Sai Godavaritata shiladi vasine namaha
6.   OM Sri Sai Bhakta hrudalayaya namaha
7.   OM Sri Sai Sarva hrinnilayaya namaha
8.   OM Sri Sai Bhootavasaya namaha
9.   OM Sri Sai Bhoota bhavishyabhava varnitaya namaha
10. OM Sri Sai Kalateetaya namaha
11. OM Sri Sai Kalaya namaha
12. OM Sri Sai Kala kalaya namaha
13. OM Sri Sai Kala darpa damanaya namaha
14. OM Sri Sai Mrutyunjayaya namaha
15. OM Sri Sai Amartyaya namaha
16. OM Sri Sai Martyaabhaya pradaya namaha
17. OM Sri Sai Jeeva dharaya namaha
18. OM Sri Sai Sarva dharaya namaha
19. OM Sri Sai Bhaktavana samarthaya namaha
20. OM Sri Sai Bhaktavana pratignaya namaha
21. Om Sri Sai Annavastradaya namaha
22. Om Sri Sai Aarogya kshemadaya namaha
23. Om Sri Sai Dhana mangalya pradaya namaha
24. Om Sri Sai Buddhi siddhi pradaya namaha
25. Om Sri Sai Putra mitra kalathra bandhudaya namaha
26. Om Sri Sai Yoga kshema vahaya namaha
27. Om Sri Sai Apadh baandhavaya namaha
28. Om Sri Sai Marga bandhave namaha
29. Om Sri Sai Bhukti mukti swargapavargadaya namaha
30. Om Sri Sai Priyaya namaha
31. Om Sri Sai Preeti vardhanaya namaha
32. Om Sri Sai Antaryamine namaha
33. Om Sri Sai Satchidatmane namaha
34. Om Sri Sai Nitya nandaya namaha
35. Om Sri Sai Parama sukhadaya nmaha
36. Om Sri Sai Parameshwaraya namaha
37. Om Sri Sai Parabrahamanee namaha
38. Om Sri Sai Paramatmanee namaha
39. Om Sri Sai Gnana swarupine namaha
40. Om Sri Sai Jagat pitre namaha
41. OM Sri Sai Bhaktanaam matrudhaatru pitamahaya namaha
42. OM Sri Sai Bhaktabhaya pradaya namaha
43. OM Sri Sai Bhakta paradhinaya namaha
44. OM Sri Sai Bhaktanugraha karaya namaha
45. OM Sri Sai Sharanagata vatsalaya namaha
46. OM Sri Sai Bhakti shakti pradaya namaha
47. OM Sri Sai Gnana vairagya pradaya namaha
48. OM Sri Sai Prema pradaya Namaha
49. OM Sri Sai Samshaya hrudayadaurbalya papakarmavaasana
      kshayakaraya namaha
50. OM Sri Sai Hrudaya granthi bhedakaya namaha
51. OM Sri Sai Karma dhwansine namaha
52. OM Sri Sai Shuddhasatva sthithaya namaha
53. OM Sri Sai Gunateeta gunatmane namaha
54. OM Sri Sai Anantha kalyana gunaya namaha
55. OM Sri Sai Amita parakramaya namaha
56. OM Sri Sai Jayine namaha
57. OM Sri Sai Dhurdharsha kshobhyaya namaha
58. OM Sri Sai Aparaajitaya namaha
59. OM Sri Sai Trilokeshu avighata gataye namaha
60. OM Sri Sai Ashakya rahitaya namaha
61. OM Sri Sai Sarva shakti moortaye namaha
62. OM Sri Sai Surupa sundaraya namaha
63. OM Sri Sai Sulochanaya namaha
64. OM Sri Sai Bhaurupa vishwa moorthaye nmaha
65. OM Sri Sai Aroopa vyaktaya namaha
66. OM Sri Sai Achintyaya namaha
67. OM Sri Sai Sookshmaaya namaha
68. OM Sri Sai Sarvantharyamine namaha
69. OM Sri Sai Manovaa gatitaaya namaha
70. OM Sri Sai Prema moorthaye namaha
71. OM Sri Sai Sulabha durlabhaya namaha
72. OM Sri Sai Asahaya sahayaya namaha
73. OM Sri Sai Anatha natha deena bandhave namaha
74. OM Sri Sai Sarvabhara bhrute namaha
75. OM Sri Sai Akarmaneka karma sukarmine namaha
76. OM Sri Sai Punyashravana keertanaya namaha
77. OM Sri Sai Teerthaya namaha
78. OM Sri Sai Vaasudevaya namaha
79. OM Sri Sai Sataam gataye namaha
80. OM Sri Sai Satyanarayanaya namaha
81. OM Sri Sai Lokanathaya namaha
82. OM Sri Sai Paavanaghaya namaha
83. OM Sri Sai Amrutaanshave namaha
84. OM Sri Sai Bhaskara prabhaya namaha
85. OM Sri Sai Brahmacharya tapashcharyaadi suvrataya namaha
86. OM Sri Sai Satya dharma parayanaya namaha
87. OM Sri Sai Siddheshwaraya namaha
88. OM Sri Sai Siddha sankalpaya namaha
89. OM Sri Sai Yogeshwaraya namaha
90. OM Sri Sai Bhagavathe namaha
91. OM Sri Sai Bhakta vatsalaya namaha
92. OM Sri Sai Satpurushaya namaha
93. OM Sri Sai Purushottamaya namaha
94. OM Sri Sai Satyatatva boodhakaya namaha
95. OM Sri Sai Kamadi shadvairi dhwansine namaha
96. OM Sri Sai Abhedanandaama bhava pradaya namaha
97. OM Sri Sai Samsarvamata sammataya namaha
98. OM Sri Sai Shri Dakshinamoorthaye namaha
99. OM Sri Sai Shri Venkatesharamanaya namaha
100. OM Sri Sai Adbhuthaanantha charyaya namaha
101. OM Sri Sai Prapannaarti haraya namaha
102. OM Sri Sai Samsara sarva dukha kshayakaraya namaha
103. OM Sri Sai Sarva vitsarvato mukhaya namaha
104. OM Sri Sai Sarvantarbahi sthithaya namaha
105. OM Sri Sai Sarvamangala karaya namaha
106. OM Sri Sai Sarvaabhishta pradaya namaha
107. OM Sri Sai Samarasa sanmarga sthapanaya namaha
108. OM Sri Sai Sri Samartha sadguru sri sainathaya namaha

"SRI SATCHITANANDA SADGURU SAINATHA MAHARAJ KI JAI"